Cách tạo chứng chỉ SSL cục bộ

Lưu ý: Tôi đã chạy các lệnh này trên macOS. Linux sẽ hoạt động theo cách tương tự. Tôi không đảm bảo cho Windows.

Trong thư mục gốc của dự án, hãy chạy:

openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -keyout keytmp.pem -out cert.pem -days 365

Bây giờ chạy:

openssl rsa -in keytmp.pem -out key.pem

Bây giờ bạn sẽ có các tệpcert.pemkey.pemtrong thư mục.

Với Express / Node.js, bạn có thể tải chứng chỉ và khóa bằng mã này:

const fs = require('fs')
const https = require('https')
const app = express()

app.get(’/’, (req, res) => { res.send(‘Hello HTTPS!’) })

https.createServer({ key: fs.readFileSync(‘key.pem’), cert: fs.readFileSync(‘cert.pem’) }, app).listen(3000, () => { console.log(‘Listening…’) })

Nếu bạn đang sử dụngcreate-react-app, thay đổistartkịch bản trongpackage.jsonnộp vào:

"start": "export HTTPS=true&&SSL_CRT_FILE=cert.pem&&SSL_KEY_FILE=key.pem react-scripts start",

Look at your framework/library documentation on the instructions on how to pass the certificate and key to the app.


More network tutorials: