JavaScript, cách tìm một ký tự trong một chuỗi

Làm thế nào để bạn tìm thấy một ký tự trong một chuỗi, bằng cách sử dụng JavaScript?

Làm thế nào để bạn tìm thấy một ký tự trong một chuỗi, bằng cách sử dụng JavaScript?

Bạn có một cách dễ dàng.

Mỗi chuỗi có mộtincludes()phương thức chấp nhận một (hoặc nhiều) ký tự.

Phương thức này trả vềtruenếu chuỗi chứa ký tự vàfalsenếu không:

'a nice string'.includes('a') //true
'a nice string'.includes('b') //false

Tuy nhiên, nếu bạn cần tìm vị trí chính xác của ký tự trong chuỗi, bạn cần sử dụngindexOf()phương pháp:

'a nice string'.indexOf('a') //0
'a nice string'.indexOf('c') //4

Nếu có nhiều hơn một lần xuất hiện, phương thức này trả về vị trí của lần đầu tiên nó tìm thấy, bắt đầu từ bên trái.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: