JavaScript, cách mở rộng một lớp

Cách mở rộng một lớp trong JavaScript

Kế thừa JavaScript hoạt động bằng cách sử dụng các lớp.

Giả sử bạn có một lớp họcThú vật:

class Animal {
 breathe() {
  //...
 }
}

Tất cả các loài động vật đều thở. Tôi nghĩ. Chúng ta có thể coi đây là quy tắc chung cho ví dụ này.

Nhưng không phải động vật đi bộ. Một số loài động vật có thể bay, v.v.

Vì vậy, chúng tôi có thể mở rộng lớp này để tạo thành các loài và chúng tôi mở rộng từ lớp cơ sở để kế thừabreathe()và cung cấp các phương pháp và thuộc tính cụ thể:

class Fish extends Animal {
 swim() {
  //...
 }
}
class Bird extends Animal {
 fly() {
  //...
 }
}

Bạn có thể khởi tạo một phiên bản của một lớp bằng cách sử dụngnewtừ khóa, và bạn kết thúc với mộtvật:

const randomAnimal = new Animal()
const hummingbird = new Bird()

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: