Cách làm trống một mảng JavaScript

Với một mảng JavaScript, hãy xem cách xóa nó và làm trống tất cả các phần tử của nó

Có nhiều cách khác nhau để làm trống một mảng JavaScript.

Cách dễ nhất là đặt độ dài của nó thành 0:

const list = ['a', 'b', 'c']
list.length = 0

Một phương thức khác thay đổi tham chiếu mảng ban đầu, gán một mảng trống cho biến ban đầu, vì vậy nó yêu cầu sử dụngletthay vìconst:

let list = ['a', 'b', 'c']
list = []

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: