Cách xác định một ngày có phải là hôm nay trong JavaScript hay không

Khám phá cách tìm hiểu xem đối tượng Ngày có đại diện cho ngày giờ hôm nay hay không

Làm thế nào bạn có thể xác định xem một phiên bản đối tượng JavaScript Date có phải là một đại diện của ngày / giờ là “hôm nay” hay không?

Với một phiên bản Ngày, chúng ta có thể sử dụnggetDate(),getMonth()getFullYear(), trả về ngày, tháng và năm của một ngày và so sánh chúng với ngày hôm nay, có thể được truy xuất bằng cách sử dụngnew Date().

Đây là một hàm nhỏ thực hiện chính xác điều đó, trả về true nếu đối số là ngày hôm nay.

const isToday = (someDate) => {
  const today = new Date()
  return someDate.getDate() == today.getDate() &&
    someDate.getMonth() == today.getMonth() &&
    someDate.getFullYear() == today.getFullYear()
}

Bạn có thể sử dụng nó như thế này:

const today = isToday(myDate)

Kiểm traHướng dẫn ngày JavaScriptđể tìm hiểu thêm cách xử lý đối tượng Ngày, nếu bạn cần.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay Node.js


Các hướng dẫn nút khác: