Cách cắt một chuỗi thành các từ trong JavaScript

Sử dụng phương thức split () của một cá thể chuỗi. Nó chấp nhận một đối số mà chúng ta có thể sử dụng để cắt chuỗi khi chúng ta có khoảng trắng:

const text = "Hello World! Hey, hello!"
text.split(" ")

Kết quả là một mảng. Trong trường hợp này, một mảng có 4 mục:

[ 'Hello', 'World!', 'Hey,', 'hello!' ]  

More js tutorials: