Cách chia một nửa mảng trong JavaScript

Làm thế nào bạn có thể chia một mảng thành 2 phần, chia chính xác ở giữa?

Sử dụng cá thể Mảngsplice()phương pháp:

const list = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
const half = Math.ceil(list.length / 2);    

const firstHalf = list.splice(0, half) const secondHalf = list.splice(-half)

Nếu danh sách chứa một số lượng mục chẵn, kết quả sẽ được chia với chính xác một nửa số mục.

Nếu số lẻ, chẳng hạn

[1, 2, 3, 4, 5]

The result will be

[ 1, 2, 3 ]
[ 4, 5 ]  

More js tutorials: