Cách tạo tệp trống trong Node.js

Khám phá cách tạo tệp trống trong thư mục hệ thống tệp trong Node.js

Phương phápfs.openSync()được cung cấp bởifsmô-đun tích hợp sẵn là cách tốt nhất.

Nó trả về một bộ mô tả tệp:

const fs = require('fs')
const filePath = './.data/initialized'

const fd = fs.openSync(filePath, ‘w’)

cácwcờ đảm bảo rằng tệp được tạo nếu không tồn tại và nếu tệp tồn tại, nó sẽ ghi đè nó bằng một tệp mới, ghi đè nội dung của nó.

Sử dụngacờ để tránh ghi đè. Tệp vẫn được tạo nếu không tồn tại.

Nếu bạn không cần trình mô tả tệp, bạn có thể kết thúc cuộc gọi trongfs.closeSync()gọi, để đóng tệp:

const fs = require('fs')
const filePath = './.data/initialized'

fs.closeSync(fs.openSync(filePath, ‘w’))

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay Node.js


Các hướng dẫn nút khác: