Cách đếm số lượng thuộc tính trong một đối tượng JavaScript

Tìm hiểu cách tính toán có bao nhiêu thuộc tính có một đối tượng JavaScript

Sử dụngObject.keys(), truyền đối tượng bạn muốn kiểm tra, để nhận một mảng tất cả các thuộc tính có thể liệt kê (riêng) của đối tượng.

Sau đó, tính toán độ dài của mảng đó bằng cách kiểm tralengthbất động sản:

const car = {
  color: 'Blue',
  brand: 'Ford',
  model: 'Fiesta'
}

Object.keys(car).length

Tôi đã nói thuộc tính liệt kê. Điều này có nghĩa là cờ có thể liệt kê bên trong của chúng được đặt thành true, là giá trị mặc định.Kiểm tra MDNđể biết thêm thông tin về chủ đề này.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: