Cách kiểm tra xem một giá trị có phải là một số trong JavaScript hay không

Làm thế nào để xác định một giá trị biến có phải là một số hay không?

Chúng tôi có nhiều cách khác nhau để kiểm tra xem một giá trị có phải là một số hay không.

Đầu tiên làisNaN(), một biến toàn cục, được gán chowindowđối tượng trong trình duyệt:

const value = 2

isNaN(value) //false isNaN(‘test’) //true isNaN({}) //true isNaN(1.2) //false

NếuisNaN()trả về false, giá trịmột số.

Một cách khác là sử dụngtypeofnhà điều hành. Nó trả về'number'chuỗi nếu bạn sử dụng nó trên một giá trị số:

typeof 1 //'number'

const value = 2

typeof value //‘number’

Vì vậy, bạn có thể thực hiện kiểm tra có điều kiện như sau:

const value = 2
if (typeof value === 'number') {
  //it's a number
}

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: