Cách kiểm tra xem một chuỗi có bắt đầu bằng chuỗi khác trong JavaScript hay không

Kiểm tra xem một chuỗi có bắt đầu bằng một chuỗi con khác hay không là một việc thường làm. Xem cách thực hiện kiểm tra này trong JavaScript

ES6, được giới thiệu vào năm 2015, đã thêm vàostartsWith()phương thức cho nguyên mẫu đối tượng String.

Đây làcáccách thực hiện kiểm tra này trong JavaScript hiện đại

Điều này có nghĩa là bạn có thể gọistartsWith()trên bất kỳ chuỗi nào, cung cấp một chuỗi con và kiểm tra xem kết quả có trả vềtruehoặc làfalse:

'testing'.startsWith('test') //true
'going on testing'.startsWith('test') //false

Phương thức này chấp nhận một tham số thứ hai, cho phép bạn chỉ định ký tự mà bạn muốn bắt đầu kiểm tra:

'testing'.startsWith('test', 2) //false
'going on testing'.startsWith('test', 9) //true

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: