Làm cách nào để kiểm tra xem một giá trị JavaScript có phải là một mảng hay không?

Tìm hiểu cách xác định xem giá trị JavaScript có phải là một mảng hay không bằng cách sử dụngArray.isArray()phương pháp

Đôi khi bạn đã chuyển một đối tượng trong một hàm và bạn cần kiểm tra xem đây có phải là một mảng hay không.

Có thể nếu đó là một mảng bạn thực hiện một số thao tác, và nếu đó không phải là một mảng, bạn thực hiện một thao tác khác.

Làm thế nào bạn có thể xác định xem một đối tượng có phải là một mảng hay không?

Sử dụngisArray()phương thức tĩnh được cung cấp bởiArrayđối tượng tích hợp, được giới thiệu trong ECMAScript 5:

const list = [1, 2, 3]
Array.isArray(list) //true

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: