Cách kiểm tra xem hai ngày có phải là cùng một ngày hay không trong JavaScript

Làm cách nào để bạn phát hiện nếu một phiên bản đối tượng ngày tháng trong JavaScript đề cập đến cùng một ngày của một đối tượng ngày tháng khác?

Làm cách nào để bạn phát hiện nếu một phiên bản đối tượng ngày tháng trong JavaScript đề cập đến cùng một ngày của một đối tượng ngày tháng khác?

JavaScript không cung cấp chức năng này trong thư viện chuẩn của nó, nhưng bạn có thể triển khai nó bằng các phương pháp

  • getDate()trả lại trong ngày
  • getMonth()trả lại tháng
  • getFullYear()trả về năm 4 chữ số

Đây là một chức năng đơn giản, bạn có thể sao chép / dán để kiểm tra:

const datesAreOnSameDay = (first, second) =>
    first.getFullYear() === second.getFullYear() &&
    first.getMonth() === second.getMonth() &&
    first.getDate() === second.getDate();

Ví dụ sử dụng:

datesAreOnSameDay(new Date(), new Date()) //true

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: