Cách kiểm tra xem một mảng JavaScript có chứa một giá trị cụ thể hay không

Với một mảng JavaScript, làm cách nào để bạn kiểm tra xem nó có chứa một mục cụ thể hay không?

Sử dụngincludes()phương thức trên cá thể mảng.

Ví dụ:

['red', 'green'].includes('red') //true ✅

['red', 'green'].includes('yellow') //false ❌

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: