Cách thêm một mục vào đầu một mảng trong JavaScript

Giả sử bạn muốn thêm một mục vào đầu một mảng.

Để thực hiện thao tác này, bạn sẽ sử dụngsplice()phương thức của một mảng.

splice()có 3 đối số trở lên. Đầu tiên là chỉ mục bắt đầu: nơi mà chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện các thay đổi. Thứ hai là tham số đếm xóa. Làthêm vàovào mảng, vì vậy số xóa là 0 trong tất cả các ví dụ của chúng tôi. Sau đó, bạn có thể thêm một hoặc nhiều mục để thêm vào mảng.

Để thêm ở vị trí đầu tiên, hãy sử dụng0như đối số đầu tiên:

const colors = ['yellow', 'red']

colors.splice(0, 0, ‘blue’)

//colors === [‘blue’, ‘yellow’, ‘red’]

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: