Cách ẩn thanh địa chỉ trong Chrome

Hữu ích cho ảnh chụp màn hình và video truyền hình hoặc chỉ để tăng diện tích màn hình của bạn

Không có cách nào dễ dàng từ bên trong một phiên bản mở của Chrome. Bạn cần đi tới thiết bị đầu cuối và mở một phiên bản Chrome mới trongchế độ ứng dụng, chuyển URL.

OSX

/Applications/Google\ Chrome.app/Contents/MacOS/Google\ Chrome --app=URL

các cửa sổ

Chrome.exe --app=URL

(chuẩn bị sẵn Chrome.exe với thư mục Chrome, thay đổi theo phiên bản Windows -xem ở đây)

Linux

google-chrome --app=URL