Đi, xóa ký tự dòng mới io.Reader.ReadString

Đi: xóa ký tự dòng mới khỏi chuỗi có được bằng io.Reader.ReadString

Giả sử bạn, tôi muốn lấy một số từ stdin, bằng cách sử dụngio.Reader.ReadStringvà bạn muốn chuyển số này thành số nguyên.

Trước khi có thể chuyển nó thành số nguyên bằng cách sử dụngstrconv.Atoi, bạn phải xóa ký tự dòng mới.

Làm thế nào bạn có thể làm như vậy?

Giải pháp

Sử dụngstrings.TrimSuffix:

package main

import ( “bufio” “os” “strings” )

func main() { reader := bufio.NewReader(os.Stdin) text, _ := reader.ReadString(’\n’) text = strings.TrimSuffix(text, “\n”) }


Các hướng dẫn về go khác: