Bắt đầu với Go cấu hình CPU và bộ nhớ

Hệ sinh thái Go cung cấp một cách rất dễ dàng để lập hồ sơ ứng dụng của bạn.

Tôi sẽ giải thích việc lập hồ sơ bằng cách sử dụng một gói của Dave Cheney giúp các chương trình rất dễ gỡ lỗi, bằng cách thêm một lớp lót vàomain().

Tất cả những gì bạn cần để bắt đầu là làm theo X các bước đơn giản sau.

Cấu hình CPU

Bước # 1: tải xuốnggithub.com/pkg/profile

Không thể đơn giản hơn là chạy

go get github.com/pkg/profile

và bạn đã hoàn thành.

Bước # 2: Thêm hồ sơ vàomain()chức năng của lệnh của bạn

package main

import ( //… github.com/pkg/profile )

func main() { // CPU profiling by default defer profile.Start().Stop()

<span style="color:#75715e">//...

}

Bước # 3: xây dựng và chạy chương trình của bạn

Điều này sẽ tạo ra một*.pproftệp trong một thư mục tạm thời và cho bạn biết nó nằm ở đâu (sẽ cần sau này)

2017/08/03 14:26:28 profile: cpu profiling enabled, /var/...../cpu.pprof

Step #4: install graphviz if you don’t have it installed yet

This is used to generate the graph on a pdf. On a Mac, it’s a simple brew install graphviz. Refer to https://www.graphviz.org for other platforms.

Step #5: run go tool pprof

Pass your binary location, and the location of the cpu.pprof file as returned when running your program.

You can generate the analysis in various formats. The PDF one is pretty amazing:

go tool pprof --pdf ~/go/bin/yourbinary /var/path/to/cpu.pprof > file.pdf

You can generate other kind of visualizations as well, e.g. txt:

go tool pprof --txt ~/go/bin/yourbinary /var/path/to/cpu.pprof > file.txt

Memory profiling

Memory profiling is essentially the same as CPU profiling, but instead of using the default configuration for profile.Start(), we pass a profile.MemProfile flag:

defer profile.Start(profile.MemProfile).Stop()

thus the code becomes

package main

import ( //… github.com/pkg/profile )

func main() { // Memory profiling defer profile.Start(profile.MemProfile).Stop()

<span style="color:#75715e">//...

}

and when running the program, it will generate a mem.pprof file instead of cpu.pprof.

Read more about profiling Go apps

This is just a start. Read more at:


More go tutorials: