Sử dụng các biến môi trường trong Go

Phân tích cú pháp các biến môi trường với Go rất đơn giản, nhờ vào thư viện chuẩnosgói hàng.

os.Getenv() đượcmột biến môi trường. Không thể xác định không được đặt hoặc trống. Sử dụngos.LookupEnv()để có thể làm được điều đó.

name := os.Getenv("NAME")

os.Setenv() bộmột biến môi trường.

os.Setenv("NAME", "Flavio")

os.Unsetenv() không đặtmột biến môi trường.

os.Unsetenv("NAME")

os.Clearenv() gỡ bỏ tất cảcác biến môi trường.

os.Clearenv()

os.Environ()trả về mộtláttrong số các chuỗi chứa tất cả các biến môi trường trongkey=valueđịnh dạng.

vars := os.Environ()

os.ExpandEnv()cho một chuỗi,mở rộng $ VARcác mục biến môi trường thành giá trị tương ứng.

s := os.ExpandEnv("$NAME is italian")

os.LookupEnv()trả về giá trị của biến môi trường trong tham số đầu tiên của nó nếu được đặt, nếu không, tham số thứ hai là false. Cho phép phân biệt giá trị chưa đặt với giá trị trống.

name, ok := os.LookupEnv("NAME")

Các hướng dẫn về go khác: