Đi, đếm tháng kể từ một ngày

Hàm đơn giản này đếm số tháng trôi qua từ bây giờ đến một ngày cụ thể:

// monthsCountSince calculates the months between now
// and the createdAtTime time.Time value passed
func monthsCountSince(createdAtTime time.Time) int {
	now := time.Now()
	months := 0
	month := createdAtTime.Month()
	for createdAtTime.Before(now) {
		createdAtTime = createdAtTime.Add(time.Hour * 24)
		nextMonth := createdAtTime.Month()
		if nextMonth != month {
			months++
		}
		month = nextMonth
	}
<span style="color:#66d9ef">return</span> <span style="color:#a6e22e">months</span>

}

//… createdAt := time.Date(2011, 9, 2, 0, 0, 0, 0, time.UTC) count = monthsCountSince(createdAt)


Các hướng dẫn về go khác: