Go Strings Cheat Sheet

Kiểm tra xem một chuỗi có bắt đầu bằng một chuỗi con hay không

package main

import ( “strings” )

func main() { strings.HasPrefix(“flavio”, “fla”) // true }

chơi

Kiểm tra xem một chuỗi có kết thúc bằng một chuỗi con hay không

package main

import ( “strings” )

func main() { strings.HasSuffix(“flavio”, “vio”) // true }

chơi

Tính độ dài chuỗi lớn nhất trong một lát chuỗi

// calculatemaxwidth given a slice of strings calculates the maximum
// length
func calculatemaxwidth(lines []string) int {
  w := 0
  for _, l := range lines {
    len := utf8.RuneCountInString(l)
    if len > w {
      w = len
    }
  }
<span style="color:#66d9ef">return</span> <span style="color:#a6e22e">w</span>

}

So sánh chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường

Thay vì chạyToUpper()hoặc làToLower()từstringshoặc làbytesgói, sử dụngstrings.EqualFold()hoặc làbytes.EqualFold(), vì chúng được đảm bảo hoạt động trên tất cả các ngôn ngữ.

package main

import ( “bytes” “fmt” )

func main() { fmt.Println(bytes.EqualFold([]byte(“Go”), []byte(“go”))) }


Các hướng dẫn về go khác: