Go Maps Cheat Sheet

Tạo bản đồ

// define map
var m1 map[int]string

// instantiate map m1 = make(map[int]string)

// implict map instantiation m2 := make(map[int]string)

// map literal m3 := map[int]string{ 1: “One”, 9: “Nine” }

Thêm mục vào bản đồ

m := map[int]string{
  1: "One",
  9: "Nine"
}
m[10] = "Ten"

// m contains 1, 9, 10

Tra cứu mục từ bản đồ

m := map[int]string{
  1: "One",
  9: "Nine"
}
item, ok := m[9]  //item is "Nine; ok is true if the
          //key was found, false otherwise

Xóa mục khỏi bản đồ

m := map[int]string{
  1: "One",
  9: "Nine"
}
delete(m, 9)
//m contains only the `1` item

Xóa tất cả nội dung khỏi bản đồ

Gán cho biến trỏ tới bản đồ một bản đồ mới:

m := map[int]string{
  1: "One",
  9: "Nine"
}
m = make(map[int]string) // m is an initialized, empty map

Đếm các mục trong bản đồ

m := map[int]string{
  1: "One",
  9: "Nine"
}
l := len(m) // l == 2

Đặt các phím của bản đồ thành một lát cắt

keys := make([]string, 0, len(m))
for k := range m {
  keys = append(keys, k)
}

Các hướng dẫn về go khác: