Cách căn giữa trong flexbox

Flexbox đã trở thành cách yêu thích của tôi để căn giữa một phần tử trên một trang.

Bạn bọc một món đồ trong mộtdiv, và bạn đặtdisplay: flexjustify-content: center.

<div class="wrapper">
  ...
</div>
.wrapper {
  display: flex;
  justify-content: center;
}

Sử dụng CSS Tailwind dễ dàng hơn, tất cả những gì bạn phải làm là thêmflexjustify-centercác lớp học:

<div class="flex justify-center">
   ...
</div>

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay CSS


Các hướng dẫn css khác: