Cung cấp tài sản tĩnh với Express

Cách phân phối nội dung tĩnh trực tiếp từ một thư mục trong Express