Xử lý chuyển hướng với Express

Cách chuyển hướng đến các trang khác phía máy chủ

Chuyển hướng phổ biến trong Phát triển Web. Bạn có thể tạo chuyển hướng bằng cách sử dụngResponse.redirect()phương pháp:

res.redirect('/go-there')

Điều này tạo ra một chuyển hướng 302.

Chuyển hướng 301 được thực hiện theo cách này:

res.redirect(301, '/go-there')

Bạn có thể chỉ định một đường dẫn tuyệt đối (/go-there), một url tuyệt đối (https://anothersite.com), một đường dẫn tương đối (go-there) hoặc sử dụng..để quay lại một cấp độ:

res.redirect('../go-there')
res.redirect('..')

Bạn cũng có thể chuyển hướng trở lại giá trị tiêu đề HTTP giới thiệu (mặc định là/nếu không được đặt) bằng cách sử dụng

res.redirect('back')

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay Express.js


Các hướng dẫn nhanh hơn: