Làm việc với tiêu đề HTTP trong Express

Tìm hiểu cách truy cập và thay đổi tiêu đề HTTP bằng Express

Truy cập các giá trị tiêu đề HTTP từ một yêu cầu

Bạn có thể truy cập tất cả các tiêu đề HTTP bằng cách sử dụngRequest.headersbất động sản:

app.get('/', (req, res) => {
  console.log(req.headers)
})

Sử dụngRequest.header()phương pháp để truy cập giá trị của một tiêu đề yêu cầu riêng lẻ:

app.get('/', (req, res) => {
  req.header('User-Agent')
})

Thay đổi bất kỳ giá trị tiêu đề HTTP nào cho một phản hồi

Bạn có thể thay đổi bất kỳ giá trị tiêu đề HTTP nào bằng cách sử dụngResponse.set():

res.set('Content-Type', 'text/html')

Tuy nhiên, có một lối tắt cho tiêu đề Loại-Nội dung:

res.type('.html')
// => 'text/html'

res.type('html')
// => 'text/html'

res.type('json')
// => 'application/json'

res.type('application/json')
// => 'application/json'

res.type('png')
// => image/png:

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay Express.js


Các hướng dẫn nhanh hơn: