Quản lý Cookie với Express

Làm thế nào để sử dụngResponse.cookie()phương pháp để thao tác cookie của bạn

Sử dụngResponse.cookie()phương pháp để thao tác cookie của bạn.

Ví dụ:

res.cookie('username', 'Flavio')

Phương thức này chấp nhận một tham số thứ ba, chứa các tùy chọn khác nhau:

res.cookie('username', 'Flavio', { domain: '.flaviocopes.com', path: '/administrator', secure: true })

res.cookie(‘username’, ‘Flavio’, { expires: new Date(Date.now() + 900000), httpOnly: true })

Các thông số hữu ích nhất mà bạn có thể đặt là:

Giá trị Sự miêu tả
domain Cáctên miền cookie
expires Đặtngày hết hạn cookie. Nếu thiếu hoặc 0, cookie là cookie phiên
httpOnly Đặt cookie để chỉ có thể truy cập bởi máy chủ web. XemHttpOnly
maxAge Đặt thời gian hết hạn so với thời gian hiện tại, được biểu thị bằng mili giây
path Cácđường dẫn cookie. Mặc định là '/'
secure Đánh dấucookie chỉ HTTPS
signed Đặt cookie để được ký
sameSite Giá trị củaSameSite

Một cookie có thể được xóa bằng:

res.clearCookie('username')

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay Express.js


Các hướng dẫn nhanh hơn: