Url CSS ()

Tìm hiểu cách làm việc với hàm CSS url ()

Khi chúng ta nói về hình nền,@importvà hơn thế nữa, chúng tôi sử dụngurl()chức năng tải một tài nguyên:

div {
  background-image: url(test.png);
}

Trong trường hợp này, tôi đã sử dụng một URL tương đối, tìm kiếm tệp trong thư mục nơi tệp CSS được xác định.

Tôi có thể quay lại một cấp độ

div {
  background-image: url(../test.png);
}

hoặc đi vào một thư mục

div {
  background-image: url(subfolder/test.png);
}

Hoặc tôi có thể tải tệp bắt đầu từ thư mục gốc của miền nơi lưu trữ CSS:

div {
  background-image: url(/test.png);
}

Hoặc tôi có thể sử dụng một URL tuyệt đối để tải tài nguyên bên ngoài:

div {
  background-image: url(https://mysite.com/test.png);
}

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay CSS


Các hướng dẫn css khác: