Từ khóa typedef trong C

Giới thiệu về từ khóa typedef trong C

Cáctypedeftừ khóa trong C cho phép bạn xác định các kiểu mới.

Bắt đầu từloại C tích hợp, chúng tôi có thể tạo các loại của riêng mình, sử dụng cú pháp sau:

typedef existingtype NEWTYPE

Kiểu mới mà chúng tôi tạo thường, theo quy ước, là chữ hoa.

Điều này để phân biệt nó dễ dàng hơn và ngay lập tức nhận ra nó là loại.

Ví dụ, chúng ta có thể xác định mộtNUMBERloại đó là mộtint:

typedef int NUMBER

và một khi bạn làm như vậy, bạn có thể xác địnhNUMBERbiến:

NUMBER one = 1;

Bây giờ bạn có thể hỏi: tại sao? Tại sao không chỉ sử dụng loại tích hợpintthay thế?

Tốt,typedefthực sự hữu ích khi được kết hợp với hai thứ: kiểu và cấu trúc được liệt kê.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay C


Các hướng dẫn khác về tiếng clang: