Cách tìm độ dài của một chuỗi trong C

Hướng dẫn thực hành về cách tìm độ dài của một chuỗi trong C

Sử dụngstrlen()chức năng được cung cấp bởiCthư viện tiêu chuẩnstring.htập tin tiêu đề.

char name[7] = "Flavio";
strlen(name);

Hàm này sẽ trả về độ dài của một chuỗi dưới dạng giá trị số nguyên.

Ví dụ làm việc:

#include <string.h>
#include <stdio.h>

int main(void) {
  char name[7] = "Flavio";
  int length = strlen(name);
  printf("Name length: %u", length);
}

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay C


Các hướng dẫn khác về tiếng clang: