Vòng qua một mảng với C

Cách lặp qua một mảng với C

Một trong những trường hợp sử dụng chính củamảngđược sử dụng cùng với các vòng lặp.

Cho một mảng như thế này:

const int SIZE = 5;
int prices[SIZE] = { 1, 2, 3, 4, 5 };

Bạn có thể lặp lại từng phần tử bằng vòng lặp for theo cách này:

for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
  printf("%u\n", prices[i]);
}

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay C


Các hướng dẫn khác về tiếng clang: