C Các loại được liệt kê

Giới thiệu về các loại được liệt kê trong C

Sử dụngtypedefenumtừ khóa chúng ta có thể xác định một loại có thể có giá trị này hoặc giá trị khác.

Đó là một trong những công dụng quan trọng nhất củatypedeftừ khóa.

Đây là cú pháp của kiểu liệt kê:

typedef enum {
 //...values
} TYPENAME;

Kiểu liệt kê mà chúng tôi tạo thường, theo quy ước, là chữ hoa.

Đây là một ví dụ đơn giản:

typedef enum {
 true,
 false
} BOOLEAN;

C đi kèm với mộtboolkiểu, vì vậy ví dụ này không thực sự thực tế, nhưng bạn sẽ có được ý tưởng.

Một ví dụ khác là xác định các ngày trong tuần:

typedef enum {
 monday,
 tuesday,
 wednesday,
 thursday,
 friday,
 saturday,
 sunday
} WEEKDAY;

Đây là một chương trình đơn giản sử dụng kiểu liệt kê này:

#include <stdio.h>

typedef enum {
 monday,
 tuesday,
 wednesday,
 thursday,
 friday,
 saturday,
 sunday
} WEEKDAY;

int main(void) { WEEKDAY day = monday;

if (day == monday) { printf(“It’s monday!”); } else { printf(“It’s not monday”); } }

Mọi mục trong định nghĩa enum được ghép nối với một số nguyên, nội bộ. Vì vậy, trong ví dụ nàymonday is 0, tuesdaylà 1 và như vậy.

Điều này có nghĩa là điều kiện có thể đã đượcif (day == 0)thay vìif (day == monday), nhưng con người chúng ta có thể suy luận bằng tên hơn là số đơn giản hơn, vì vậy đó là một cú pháp rất tiện lợi.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay C


Các hướng dẫn khác về tiếng clang: