Angular

Bạn có bất kỳ hướng dẫn Angular nào không?

Nhờ có Algolia, công cụ hỗ trợ tìm kiếm, tôi nhận thấy nhiều tìm kiếm về Angular và các chủ đề liên quan.

Tôi chưa viết về Angular và tôi cũng không có ý định làm điều đó sớm.

Tại sao? Bởi vì tôi đã nói rất nhiều về Vue và React khi tôi sử dụng chúng, và Angular không khác lắm với chúng và tôi không muốn học nó.

Xin lỗi nếu đây không phải là những gì bạn mong đợi!