Cách thêm lớp vào phần tử DOM

TL; DR: Sử dụng phương thức add () trên element.classList

Khi bạn có tham chiếu phần tử DOM, bạn có thể thêm một lớp mới vào nó bằng cách sử dụngaddphương pháp:

element.classList.add('myclass')

Bạn có thể xóa một lớp bằng cách sử dụngremovephương pháp:

element.classList.remove('myclass')

Chi tiết triển khai:classListkhông phải là một mảng, mà nó là một tập hợp các kiểuDOMTokenList.

Bạn không thể trực tiếp chỉnh sửaclassListvì đó là thuộc tính chỉ đọc. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các phương thức của nó để thay đổi các lớp phần tử.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn khác về trình duyệt: