Python,如何檢查數字是否為奇數或偶數

一個數字除以2所得的餘數為0。請考慮2、4、10、200.000。

奇數產生的餘數為1、1、3、5、15…

您可以檢查數字是否為偶數或奇數if有條件的:

num = 3
if (num % 2) == 0:
   print('even')
else:
   print('odd')

如果您有一個數字數組,並且希望獲得一個偶數或奇數,則可以使用filter()具有lambda函數:

numbers = [1, 2, 3]

even = filter(lambda n: n % 2 == 0, numbers) odd = filter(lambda n: n % 2 == 1, numbers)

print(list(even)) # [2] print(list(odd)) # [1,3]


更多python教程: