JavaScript,如何替換數組的項

給定一個數組,如果您知道一個項目的索引,則可以使用簡單的賦值來替換其內容:

const items = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']
const i = 2

items[i] = ‘–NEW-ITEM–’

console.log(items) //[ ‘a’, ‘b’, ‘–NEW-ITEM–’, ‘d’, ‘e’, ‘f’ ]

如果您不知道該項目的索引,則可能需要先在數組中找到項目的索引

免費下載我的JavaScript初學者手冊


更多js教程: