List of printable ASCII characters

A table containing all printable ASCII characters

DEC Hexadecimal Features
32 0x20 <SPACE>
33 0x21 !
34 0x22 "
35 0x23 #
36 0x24 $
37 0x25 %
38 0x26 with
39 0x27 '
40 0x28 (
41 0x29 )
42 0x2A *
43 0x2B +
44 0x2C ,
45 0x2D -
46 0x2E .
47 0x2F /
48 0x30 0
49 0x31 1
50 0x32 2
51 0x33 3
52 0x34 4
53 0x35 5
54 0x36 6
55 0x37 7
56 0x38 8
57 0x39 9
58 0x3A :
59 0x3B ;
60 0x3C <
61 0x3D =
62 0x3E >
63 0x3F ?
64 0x40 @
65 0x41 A kind
66 0x42 B
67 0x43 C
68 0x44 d
69 0x45 E
70 0x46 F
71 0x47 G
72 0x48 H
73 0x49 I
74 0x4A J
75 0x4B k
76 0x4C large
77 0x4D Medium
78 0x4E n
79 0x4F Ø
80 0x50 P
81 0x51 ask
82 0x52 [R
83 0x53 small
84 0x54 T
85 0x55 ü
86 0x56 volt
87 0x57 w ^
88 0x58 X
89 0x59 ÿ
90 0x5A z
91 0x5B [
92 0x5C |
93 0x5D ]
94 0x5E ^
95 0x5F _
96 0x60 `
97 0x61 A kind
98 0x62 b
99 0x63 C
100 0x64 d
101 0x65 E
102 0x66 F
103 0x67 G
104 0x68 H
105 0x69 I
106 0x6A J
107 0x6B k
108 0x6C Rise
109 0x6D Meter
110 0x6E n
111 0x6F Ø
112 0x70 p
113 0x71 q
114 0x72 [R
115 0x73 s
116 0x74 T
117 0x75 ü
118 0x76 v
119 0x77 w
120 0x78 X
121 0x79 ÿ
122 0x7A z
123 0x7B {
124 0x7C
125 0x7D }
126 0x7E ~
127 0x7F <DEL>

More computer tutorials: