Python,如何检查数字是否为奇数或偶数

一个数字除以2所得的余数为0。请考虑2、4、10、200.000。

奇数产生的余数为1、1、3、5、15…

您可以检查数字是否为偶数或奇数if有条件的:

num = 3
if (num % 2) == 0:
   print('even')
else:
   print('odd')

如果您有一个数字数组,并且希望获得一个偶数或奇数,则可以使用filter()具有lambda函数:

numbers = [1, 2, 3]

even = filter(lambda n: n % 2 == 0, numbers) odd = filter(lambda n: n % 2 == 1, numbers)

print(list(even)) # [2] print(list(odd)) # [1,3]


更多python教程: