JavaScript运算符优先级规则

了解JavaScript运算符优先规则的基础

每个复杂的语句都会引入优先级问题。

拿着这个:

const a = 1 * 2 + 5 / 2 % 2

结果是2.5,但是为什么呢?首先执行哪些操作,哪些需要等待?

一些操作比其他操作具有更高的优先级。优先级规则在此表中列出:

操作员 描述
- + ++ -- 一元运算符,递增和递减
* / % 乘/除
+ - 加/减
= += -= *= /= %= **= 作业

同一级别的操作(例如+-)按照找到的顺序执行

遵循此表,我们可以解决此计算问题:

const a = 1 * 2 + 5 / 2 % 2
const a = 2 + 5 / 2 % 2
const a = 2 + 2.5 % 2
const a = 2 + 0.5
const a = 2.5

免费下载我的JavaScript初学者手册


更多js教程: