JavaScript,如何替换数组的项

给定一个数组,如果您知道一个项目的索引,则可以使用简单的赋值来替换其内容:

const items = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']
const i = 2

items[i] = ‘–NEW-ITEM–’

console.log(items) //[ ‘a’, ‘b’, ‘–NEW-ITEM–’, ‘d’, ‘e’, ‘f’ ]

如果您不知道该项目的索引,则可能需要先在数组中找到项目的索引

免费下载我的JavaScript初学者手册


更多js教程: